DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY

                                               • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์
  รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการอบรม 2560 รอบที่ 1
  เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559
  สัมภาษณ์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
  ******************
  ขั้นตอนที่ 1 สมัครผ่านราชวิทยาลัย รายละเอียดดูจาก http://www.tmc.or.th/tcgme
  พิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐานจำนวน 5 ชุด ไปที่ คุณจิราภรณ์ ขำภักดี รพ.จุฬา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสิรินธรชั้น 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ขั้นตอนที่ 2 หากเลือก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 1 ส่งใบสมัครและเอกสารดังนี้
  1.ใบสมัคร
  2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
  3.ใบ Recommendation จำนวน 2 ฉบับ (จาก 2 ท่าน)
  4.สำเนา Transcript Copy จำนวน 1 ใบ
  5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 1 ใบ
  6.สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ใบ
  7.สำเนาใบปริญญา จำนวน 1 ใบ
  8.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
  9.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ


  ส่งเอกสารมาที่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์(ศูนย์รังสิต) วงเล็บด้านหลัง สมัครแพทย์ประจำบ้าน
  เลขที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9269489 คุณธนวัฒน์