DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY


----------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครวิสัญญีแพทย์บริการ อนุสาขา Critical care 1 ตำแหน่ง 
สนใจติดต่อภาควิชาวิสัญญีวิทยา

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ: รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ปีการศึกษา2561

สัมภาษณ์รอบแรก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ตึกกิตติวัฒนา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ศิริกาญจน์  ดิเรกสุนทร แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญี  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

------------------------------------------------------------------