หลักสูตร  • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. ชื...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • หลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ชื่อหลักสูตร การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Training Program in Nurse Anesthetist) ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิสัญญีว...