บุคลากร

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .................. จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุดสยาม มานุวงศ์ (หัวหน้าภาควิชา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรางกูร อุฬารางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจ...

  • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2560 : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 11. พญ.ช่อฉัตร สวัสดิภาพ2. พญ.ปัณยตา เสงี่ยมกุลถาวร3. นพ. ภวนันท์ ธีระจันทร์4. พญ. ชุติมา ผลึกมณฑล5. พญ.นาถธิดา ...

  • IMG_4854.JPG
    1. นางสุธิดา มูลหมัน ( หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี)2. นางสุนทรี คงเสรีพงศ์3. นางทัศนียา จันทรเวคิน4. นางรุ่งใจ รณธีร์5. น.ส.ฐาปวี ลิขิตการไพบูลย์6. น.ส.น้ำทิพย์ เชี่ยวชาญศิลป...

  • แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ปี 2556 นพ.ธินโรจน์ โสรินทร์ ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ พญ.อรุณี แสงสานนท์ ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ( ศึกษาต่ออนุสาขา...