แพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฉบับ พ.. ๒๕๕๘

 

๑.      ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)          หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

                           ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)      Residency training in Anesthesiology

 

๒.     ชื่อวุฒิบัตร

          ชื่อเต็ม

          (ภาษาไทย)         วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี

                                     วิทยา

          (ภาษาอังกฤษ)     Diploma of the Thai Board of Anesthesiology

          ชื่อย่อ

           (ภาษาไทย)         ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา

           (ภาษาอังกฤษ)    Diploma Thai Board of Anesthesiology

 

๓.      หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

๔.     หลักการและเหตุผล

          วิชาวิสัญญีวิทยาเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้ง ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความละเอียดอ่อนและท้าทาย ในปัจจุบันความรู้ในด้านการแพทย์ทางคลินิกมีการพัฒนาอย่างมากและรวดเร็ว แพทย์ในทุกสาขาจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับความต้องการพัฒนาขององค์ความรู้เพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาในอดีตมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด แต่ในปัจจุบันสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการระงับความรู้สึก หรือ ให้ยากล่อมประสาท และการเฝ้าระวัง สำหรับการทำหัตถการต่างๆ การระงับปวด การดูแลผู้ป่วยวิกฤต และการกู้ชีพ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยาจึงควรมีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

นอกจากทักษะด้านวิสัญญีวิทยาแล้ว แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยาควรมีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (anesthesiologist non-technical skills; ANTS) ด้านวิสัญญีวิทยา ได้แก่ การทำงานเป็นทีม (team working) การตัดสินใจ (decision making) การบริหารจัดการ (task management) และความตระหนักถึงสถานการณ์ (situation awareness)    

แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ควรมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และสิ่งสำคัญที่สุด คือ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวิสัญญี

 

๕.     กำหนดการเปิดฝึกอบรม

          เปิดฝึกอบรมวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี

๖.     อาจารย์

     ๖.๑.  คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม

                   ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย ๕ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ

           ๖.๒.  คุณสมบัติและจำนวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

                   ๖.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

                              ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย ๒ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ

                   ๖.๒.๒ จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

                             ต้องมีจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน หากมีจำนวนอาจารย์ ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา โดยมีข้อกำหนดดังนี้

            ๖.๒.๒.๑ จำนวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนอาจารย์เต็มเวลา

            ๖.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาระงานอาจารย์เต็มเวลา

๗.    จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

            ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ คน ตามที่กำหนดตามตารางต่อไปนี้

 

 

งานบริการ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

 

:

:

:

การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน

 ๒๐๐ ราย/ปี

 ๔๐๐ ราย/ปี

๖๐๐ ราย/ปี

การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยนอก

  ๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ราย/ปี

๑๕๐ ราย/ปี

การบริการทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

๑๕๐ ราย/ปี

การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม

 ๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

 ๑๕๐ ราย/ปี

การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

 ๑๕๐ ราย/ปี

 

 

๘.     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

๘.๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

-          ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

-          ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี

๘.๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

 

๙.     จำนวนปีการฝึกอบรม

            มีระยะเวลา ๓ ปี

 

๑๐.วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถดังนี้

         ๑๐.๑  ให้การดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ

                    ความรู้สึก

         ๑๐.๒  ให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป เฉพาะส่วน และ เฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยโรค

                    ต่างๆ

         ๑๐.๓   ให้การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)

         ๑๐.๔   ให้การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)

         ๑๐.๕   ดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤต และ การบำบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)

         ๑๐.๖   ดูแลและรักษาความปวด

         ๑๐.๗   ดูแลและใช้เครื่องมือด้านวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ

         ๑๐.๘   สามารถตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย์

         ๑๐.๙   จัดการสถานการณ์วิกฤตทางวิสัญญี (anesthesia crisis resource management)

         ๑๐.๑๐ มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 

         ๑๐.๑๑ วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์

         ๑๐.๑๒ ทำหรือร่วมทำวิจัย

         ๑๐.๑๓ อธิบายกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี

         ๑๐.๑๔ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีทัศนคติ  

                     และเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิสัญญีแพทย์

 

๑๑.เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม

            เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรตามเนื้อหาในภาคผนวกที่ ๓

 

๑๒. วิธีการฝึกอบรม

            ในการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ให้สถาบันฝึกอบรม จะต้องจัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยสามารถจัดตารางการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยอาจารย์ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

๑๒.๑. ตารางการหมุนเวียนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในระยะเวลา ๓๖ เดือน

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทั่วไป

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้าง

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสูติ-นรีเวชวิทยา

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท

-          การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัดต่างๆ

-          การดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

-          การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล

-          การดูแลความปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง

-          อายุรศาสตร์หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด

-          การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy)

-          อื่นๆ เช่น รังสีวินิจฉัย

-          วิชาเลือก

รวมทั้งต้องลงบันทึกการปฏิบัติงานตลอด ๓  ปีในแบบบันทึกที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยหลักการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้

 

เกณฑ์ปฏิบัติ

(ต้องได้ทำ, = ควรได้ทำ, = น่าจะได้ทำ)

Objective number (ตามหัวข้อ  ๑๐)

๑.    บรรยาย นำเสนอและวิจารณ์ บทความทางวิชาการ และงานวิจัย

+

 

 

๑๑

๒.    นำเสนอ วิเคราะห์และวิจารณ์การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่น่าสนใจ  (interesting case)

+

 

 

๑๑

๓.    ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการระงับความรู้สึก

+

 

 

๔.    ประเมินและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการระงับความรู้สึก (preanesthetic evaluation, preparation and premedication)

+

 

 

๕.    ให้สารน้ำ เลือด และส่วนประกอบของเลือดสำหรับการทดแทน และรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

+

 

 

๖.    ระงับความรู้สึกด้วยวิธีหรือหัตถการดังต่อไปนี้

 

 

 

 

-        Insufflation

 

+

 

-        Under mask

+

 

 

-        Endotracheal intubation and supraglottic device insertion

+

 

 

-        Video-laryngoscope and fiberoptic-laryngoscope assisted intubations

 

+

 

-        General anesthesia (with or without muscle relaxants), inhalation, total intravenous anesthesia (TIVA)

+

 

 

-        Special techniques: cardiopulmonary bypass, hypotensive, hypothermia, one-lung anesthesia, jet ventilation,  etc.

 

+

 

๗.    ระงับความรู้สึกเฉพาะที่/เฉพาะส่วนด้วยวิธี

 

 

 

-        Topical anesthesia

+

 

 

-        Local infiltration

+

 

 

-        Brachial plexus block

+

 

 

-        Field block, scalp block, and  transversus abdominis plane block

 

+

 

-        Peripheral nerve block (sciatic block, femoral nerve block, popliteal nerve block, etc.)

 

+

 

-        Spinal anesthesia

+

 

 

-        Epidural/caudal anesthesia

+

 

 

-        Regional intravenous anesthesia (Bier’s block)

 

+

 

-   Autonomic nerve block (stellate ganglion, celiac plexus block and lumbar sympathetic block)

 

 

+

๘.      บอกหลักการ และ ให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป หรือการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ สำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดทั่วไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

+

 

 

๙.      ดูแล แก้ไข และรักษาภาวะ หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหรือวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

+

 

 

๑๐.  ดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

+

 

 

๑๑.  ดูแลและรักษาผู้ป่วยด้วย inhalation therapy, mechanical ventilation ที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งรู้กลไกการทำงานของเครื่องมือ ตลอดจนการบำรุงรักษา

+

 

 

๑๒.  ตรวจสอบหรือร่วมตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย์ได้

 

+

 

๑๓.  รักษาความปวดเฉียบพลัน

+

 

 

๑๔.  รักษาความปวดเรื้อรังด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

+

 

๑๕.   ผ่านการปฏิบัติงานที่อายุรศาสตร์หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด

 

+

 

๑๖.  ปฏิบัติ CPR ทั้งระดับ basic และ advanced life support ได้อย่างถูกต้องทั้งในทารก เด็ก และผู้ใหญ่

+

 

 

๑๗.  ใช้เครื่องดมยาสลบ และ standard monitoring ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ และแปลผลได้อย่างถูกต้อง

+

 

 

๑๘.  ใช้เครื่องมือ advanced monitoring ต่างๆ และดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

+

 

๑๙.  ทำหัตถการพิเศษ

-        Cannulation of

a)         central venous line

b)        arterial line

c)         pulmonary catheter (Swan Ganz catheter)

-        Fiberoptic tracheal  intubation

-        Ultrasound guided vascular access, nerve block

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

๒๐.ทำการวิจัยเองหรือร่วมกับผู้อื่นทำการวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์แพทย์

อย่างน้อย ๑ เรื่อง

+

 

 

๑๒

๒๑.  สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรระดับอื่น

 

+

 

๑๐

๒๒.ให้คำปรึกษาทางวิสัญญีวิทยาทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรได้

+

 

 

๑๐

๒๓.  ผ่านการอบรมกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี

+

 

 

๑๓

๒๔.  ผ่านการอบรมทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค(anesthesiologist non-technical skills; ANTS)

+

 

 

๑๐,๑๔

 

๑๒.๒. การทำงานวิจัย

                   สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้แพทย์ประจำบ้านทำการวิจัย โดยกำหนดให้

-          แพทย์ประจำบ้านมีส่วนร่วมในงานวิจัยไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ เรื่อง

-          นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพด้านสาธารณสุข

-          ส่งผลงานวิจัยเป็นบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของแต่ละสถาบันต่อคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตร

                   กรอบเวลาของการทำวิจัย

-          แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ ศึกษาทฤษฎีการทำงานวิจัย คิดหัวข้องานวิจัย โดยจะต้องเป็นงานวิจัยชนิดที่มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเตรียมโครงร่างงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

-          แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๒ นำเสนอโครงร่างงานวิจัย (research proposal) กับคณาจารย์ และทำการเสนอขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่ตนสังกัดให้เสร็จสิ้นก่อนทำการวิจัย  และให้ดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานภายใต้การควบคุมของอาจารย์

-          แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๓ ดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ        

๑๓.             การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 สถาบันฝึกอบรมต้องประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้

    ๑๓.๑. ประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเลื่อนชั้นปีและพิจารณาส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ

          ๑๓.๒. การสอบเพื่อวุฒิบัตร ฯ  

             (คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

-          ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม

-          สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควร

() เอกสารประกอบ

-         เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กำหนด ดังข้อ ๑๒.๑

-         บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

-         เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน               

(วิธีการประเมินประกอบด้วย  (ภาคผนวกที่ ๔)

-       การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ส่วน คือ

๑.     ปรนัย (multiple choice question; MCQ)

๒.     อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ)

-       ประเมินภาคปฏิบัติประกอบด้วย

๑.     การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)

๒.     ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

-       การสอบปากเปล่า

-       การประเมินผลงานวิจัย

          ๑๓.๓. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา

 

๑๔.        การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการ

ฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้

          ๑๔.๑. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี

          ๑๔.๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี

 

๑๕.       การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ

 

¨¨¨¨¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่  ๑

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิสัญญีวิทยา

 

๑.     ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ  จิรสิริธรรม                     ประธานอนุกรรมการ

๒.     ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์                   รองประธานอนุกรรมการ

๓.     พันเอกนายแพทย์นพดล ชื่นศิริเกษม                                  อนุกรรมการ

๔.     รองศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม                      อนุกรรมการ

๕.     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ เชื้ออินทร์                  อนุกรรมการ

๖.     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ ไวคกุล                     อนุกรรมการ

๗.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินี เล็กประเสริฐ                 อนุกรรมการ

๘.     นายแพทย์วิรัตน์ วศินวงศ์                                     อนุกรรมการ

๙.     รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์                อนุกรรมการ

๑๐.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริพร ปิติมานะอารี                 อนุกรรมการ

๑๑.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริลักษณ์ สุขสมปอง              อนุกรรมการ

๑๒.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุปราณี  นิรุตติศาสน์  อนุกรรมการ

๑๓.แพทย์หญิงอรุณรัตน์  เตชาทวีวรรณ                                  อนุกรรมการ

๑๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลาวัลย์   ตู้จินดา                  อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

¨¨¨¨¨

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่  ๒

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา

.. ๒๕๕๘

 

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา

 

๑.      เกณฑ์ทั่วไป

                ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.. ๒๕๕๒

๒.     เกณฑ์เฉพาะ

            สถาบันฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาจะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ จำนวนและการกระจายผู้ป่วย มาตรฐานการให้บริการ และผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยากำหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้

๒.๑. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับงานบริการ และการฝึกอบรม

๒.๒. มีจำนวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม

      สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรองอย่างน้อย ๒ คน โดยกำหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมคนและอาจารย์ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านวิสัญญีวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัด จำนวนเพียงพอสำหรับการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมคน ตามที่กำหนดตามตารางต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

งานบริการ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

 

:

:

:

การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน

 ๒๐๐ ราย/ปี

 ๔๐๐ ราย/ปี

๖๐๐ ราย/ปี

การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยนอก

  ๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

๑๕๐ ราย/ปี

การบริการทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

๑๕๐ ราย/ปี

การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม

 ๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

 ๑๕๐ ราย/ปี

การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

๕๐ ราย/ปี

๑๐๐ ราย/ปี

 ๑๕๐ ราย/ปี

 

 

๒.๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน

สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การสนับสนุน และรองรับงานวิจัยได้  

๒.๕. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม

มีบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์

๒.๖. มีกิจกรรมวิชาการ

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ำเสมอ ได้แก่

๑.     การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔ ครั้ง ได้แก่ journal club, interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นต้น

๒.     การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง

๓.     การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

๔.     สนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใด อาจใช้สถาบันอื่นร่วมด้วยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาวิสัญญีวิทยาที่แต่งตั้งโดยแพทยสภา

 

๓.      สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม

            สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้

สถาบันฝึกอบรมหลัก    ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร

 

สถาบันร่วมฝึกอบรม    ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร

 

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร

 

¨¨¨¨¨

 

 

 


ภาคผนวกที่  ๓

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา

 

จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

I   BASIC SCIENCES ประกอบด้วย

1.    Anatomy

1.1.       Respiratory system

1.1.1.      Nose

1.1.2.      Pharynx :  subdivisions, innervations

1.1.3.      Larynx

1.1.3.1.     Innervations, muscles, blood supply, cartilages

1.1.3.2.     Vocal cords, positions with paralysis

1.1.3.3.     Differences between infant and adult

1.1.4.      Trachea:  structures and relationships in neck and chest

1.1.5.      Lungs:  divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary circulation, microscopic anatomy

1.1.6.      Muscles of respiration, accessory muscles

1.2.        Cardiovascular system: anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, cardiac conduction system, blood supply of other major organs

1.3.       Nervous system

1.3.1.      Brain :  major nuclei and pathways, respiratory center, cerebral circulation, circle of  Willis, venous drainage

1.3.2.      Spinal cord and spine :  variations in vertebral configurations, spinal nerves, blood supply

1.3.3.      Meninges :Epidural, subdural and subarachnoid spaces

1.3.4.      Sympathetic nerves : ganglions

1.3.5.      Parasympatheticlocation of ganglions

1.3.5.1.     cranial nerves : eye, salivary glands, larynx

1.3.5.2.     sacral nerves : innervation of pelvic structures

1.3.5.3.     vagal reflex pathways

1.3.6.      Carotid and aortic bodies, carotid sinus

1.4.       Musculoskeletal system

1.4.1.      Bone

1.4.2.      Muscle

1.4.3.      Joint

1.5.       Anatomical landmarks

1.5.1.      Neck: cranial nerves, tracheotomy site, cricoid membrane, internal and external jugular veins, thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion.

1.5.2.      Chest: pulmonary segments and lobes, cardiac landmarks and auscultation sites, subclavian vein, diaphragm.

1.5.3.      Vertebral column, ligaments, spinalcord and related structures.

1.5.4.      Extremities:  relationship of bones, nerves and blood vessels.

1.6.       Imaging anatomy related to anesthesia :  plain X-ray, CT, MRI, ultrasonography

1.7.       Anatomy for anesthetic procedures

1.7.1.      Regional anesthesia and analgesia:

1.7.1.1.     Spinal and epidural anesthesia

1.7.1.2.     Common peripheral and brachial plexus block; ankle nerve block, femoral nerve block, wrist block, ankle nerve block

1.7.1.3.     Sympathetic nerve block

1.7.2.      Vascular access; central and peripheral veins, arteries.

2.    Physiology

2.1.       Respiratory system: Lung functions and cellular processes

2.1.1.      Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2 uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.

2.1.2.      Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops and hysteresis, surfactant, La Place law resistances ; principles of gas flow measurement, methods of measurement, regulation of airway caliber, work of breathing

2.1.3.      Ventilation – perfusion : distribution of ventilation, distribution of perfusion, hypoxic pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications of A-aDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan

2.1.4.      Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation, diffusion hypoxia

2.1.5.      Blood gas transport :

2.1.5.1.     O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50, respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG

2.1.5.2.     CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation curve, acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect

2.1.5.3.     Effect of temperature on blood gases

2.1.6.      Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and innervation, CO2 and O2 response curves

2.1.7.      Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune.

2.1.8.      Respiratory consequences of anesthesia

2.2.       Cardiovascular system

2.2.1.      Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG, heart sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology

2.2.2.      Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure, force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2 tension and saturation, myocardial oxygen utilization

2.2.3.      Venous return  :  venous tone and its controlling factors, muscle action, intrathoracic pressure, body position, blood volume

2.2.4.      Blood pressure :  systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure, systemic and pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular resistance, blood viscosity, baroreceptor function

2.2.5.      Microcirculation  :  capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post capillary sphincter control, viscosity, rheology

2.2.6.      Organ perfusion  :  cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver, splanchnic, hepatic, muscle and skin, uterine and placental

2.2.7.      Regulation of circulation and blood volume

2.2.7.1.     Central : vasomotor center, pituitary renal axis

2.2.7.2.     Peripheral : receptors and reflexes

2.2.7.3.     Hormonal control

2.3.       Central and peripheral nervous system

2.3.1.      Brain

2.3.1.1.     Cerebral cortex – functional organization

2.3.1.1.1.        EEG :  wave patterns, frequency and amplitude, raw and processed, sleep, convulsions, O2 and CO2 effects

2.3.1.1.2.        Brain death

2.3.1.1.3.        Depth of anesthesia

2.3.1.1.4.        Memory and consciousness

2.3.1.1.5.        Sensory and motor evoked potentials

2.3.1.1.6.        Specific anesthetics and drug effects,

2.3.1.2.     Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule, cerebellum, brain stem, reticular activating system           

2.3.1.3.     Cerebral blood flow

2.3.1.3.1.        Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white matter

2.3.1.3.2.        Autoregulation: normal, altered, and abolished

2.3.1.3.3.        Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global vs. focal, glucose effects, effects of brain trauma or tumors

2.3.1.4.     Cerebrospinal fluid

2.3.1.4.1.        Formation, volume, composition, flow and pressure,

2.3.1.4.2.        Blood brain barrier, active and passive molecular transport across, causes of disruption

2.3.1.4.3.        Relation to blood chemistry and acid – base balance

2.3.2.      Spinal cord  : 

2.3.2.1.     General organization,

2.3.2.2.     Spinal reflexes,

2.3.2.3.     Spinal cord tracts,

2.3.2.4.     Evoked potentials

2.3.3.      Neuromuscular and synaptic transmission

2.3.3.1.     Morphology of receptors

2.3.3.2.     Mechanism of membrane potential

2.3.3.3.     Action potential: characteristics and ions flux

2.3.3.4.     Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of action, transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic functions

2.3.4.      Autonomic nervous system

2.3.4.1.     Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses, termination of action

2.3.4.2.     Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses,  termination of action

2.3.4.3.     Ganglionic transmission

2.3.4.4.     Reflexes:  afferent and efferent limbs

2.3.5.      Pain mechanism and pathway : 

2.3.5.1.     Nociceptors, nociceptive afferent neurons

2.3.5.2.     Peripheral and central sensitization

2.3.5.3.     Dorsal horn modulation and  related receptors ie. opioid, glutamate, GABA receptors

2.3.5.4.     Spinal and supraspinal neurotransmission

2.3.5.5.     Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and transmission, influences on pain perception:- 

2.3.5.6.     Gender and age differences in pain perception

2.4.       Gastrointestinal and Hepatic systems

2.4.1.      Dual blood supply and its regulation

2.4.2.      Metabolic and synthetic functions

2.4.3.      Excretory functions

2.4.4.      Mechanisms of drug metabolism and excretion

2.4.5.      Liver function tests

2.5.       Renal and Urinary systems

2.5.1.      Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion

2.5.2.      Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality ie., ADH, renin-angiotensin aldosterone system

2.5.3.      Regulation of acid – base balance

2.5.4.      Drug excretion

2.5.5.      Renal function tests

2.6.       Fluid, electrolytes and glucose homeostasis

2.6.1.      Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes ie. sodium, potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium

2.6.2.      Regulation of volume and organ perfusion

2.6.3.      Regulation of osmolality

2.6.4.      Regulation of acid – base: buffer systems

2.6.5.      Effects of electrolytes imbalance

2.6.6.      Glucose requirement

2.7.       Endocrine system

2.7.1.      Hypothalamus, pituitary

2.7.2.      Thyroid, parathyroid

2.7.3.      Adrenal medulla, adrenal cortex

2.7.4.      Pancreas

2.8.       Hematological system

2.8.1.      Hematopoiesis

2.8.2.      Coagulation system

2.9.       Temperature Regulation

2.9.1.      Temperature sensing; central and peripheral,

2.9.2.      Temperature regulating center : concept of set point

2.9.3.      Heat production and conservation

2.9.4.      Heat loss : mechanisms

2.9.5.      Body temperature measurement : sites, gradients

2.9.6.      Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation

2.10.   Metabolic responses to surgery

3.    Pharmacology

3.1.       General Concepts

3.1.1.      Pharmacokinetics : protein binding, partition coefficients, pKa, ionization, tissue uptake, bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action

3.1.2.      Pharmacodynamicsmechanism of drug actions, effect on organ systems

3.1.3.      Pharmacogenomics

3.1.3.1.     Pharmacogenetics:pseudocholinesterase deficiency, malignant hyperthermia (including diagnosis and therapy)

3.1.4.      Drug interaction:

3.1.4.1.     Mechanism

3.1.4.2.     Common drug interaction in anesthesia

3.1.5.      Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid

3.2.       Anesthetics – gases and vapors

3.2.1.      Physico-chemical properties : solubility, partition coefficient, vapor pressure, boiling point, preservatives, flammability

3.2.2.      Mechanism of action, minimum alveolar concentration, anesthetic target sites

3.2.3.      Uptake and distribution

3.2.3.1.     Uptake and elimination curves (effect of ventilation, circulation, anesthetic systems)

3.2.3.2.     Concentration effect

3.2.3.3.     Second gas effect

3.2.3.4.     N2O and closed spaces

3.2.4.      Effects on central nervous system

3.2.4.1.     Anesthetic effects on cerebral blood flow and metabolism

3.2.4.2.     Depth of anesthesia

3.2.4.2.1.        Stages and signs

3.2.4.2.2.        Monitors: EEG, BIS, entropy

3.2.4.2.3.        Awareness during anesthesia

3.2.5.      Effects on cardiovascular system

3.2.6.      Effects on respiratory system

3.2.7.      Effects on neuromuscular function

3.2.8.      Effects on renal function

3.2.9.      Effects on hepatic function

3.2.10.  Effects on hematologic and immune systems

3.2.11.  MAC: factors affecting MAC

3.2.12.  Biotransformation, toxicity

3.2.13.  Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards

3.2.14.  Comparative pharmacodynamics

3.2.15.  Adverse effects : MH , compound A, renal toxicity

3.2.16.  Drug interactions

3.3.       Intravenous anesthetics (opioids, non – opioidsie. barbiturates, propofol, etomidate, benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)

3.3.1.      Mechanism of action

3.3.2.      Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.3.3.      Effect on central nervous system

3.3.4.      Effect on cardiovascular system

3.3.5.      Effect on respiratory system

3.3.6.      Effect on other organs

3.3.7.      Adverse effectsand toxicity

3.3.8.      Indication and Contraindications

3.3.9.      Antagonism : opioid, benzodiazepine and  dexmedetomidine antagonist

3.4.       Local anesthetics

3.4.1.      Chemical structures

3.4.2.      Mode of action

3.4.3.      Biotransformation and excretion

3.4.4.      Comparison of drugs and chemical groups

3.4.5.      Prolongation of action (i.e.bicarbonate, adrenaline)

3.4.6.      Adverse effects, toxicity and management

3.4.6.1.     Central nervous system

3.4.6.2.     Cardiac and respiration

3.4.6.3.     Allergy

3.4.6.4.     Preservatives/additives

3.4.6.5.     Methemoglobinemia 

3.4.6.6.     Treatment : general and specific

3.5.       Neuromuscular blocking agents

3.5.1.      Mechanism of action

3.5.2.      Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.5.3.      Effect on other organs

3.5.4.      Indications and contraindications

3.5.5.      Prolongation of action, synergism

3.5.6.      Adverse effects, toxicityand abnormal responses

3.5.7.      Antagonism of blockade

3.5.7.1.     Competitive: anticholinesterase

3.5.7.2.     Non-competitive: sugammadex

3.5.8.      Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational anesthetics, etc)

3.6.       Autonomic drugs

3.6.1.      Sympathetic agents :

3.6.1.1.     Transmitters, types of receptors

3.6.1.2.     Effects on metabolism andtarget organs

3.6.1.3.     Peripheral and central actions

3.6.1.4.     Agonists andantagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives, ganglionic blockers, peripheralvasodilators)

3.6.1.5.     Tocolytic uses

3.6.2.          Parasympathetic drugs :

3.6.2.1.     Transmitters, types of receptors

3.6.2.2.     Muscarinic effects

3.6.2.3.     Nicotinic effects

3.6.2.4.     Agonists : cholinergic and anticholinesterase

3.6.2.5.      Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate

3.7.       Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents, systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes

3.7.1.      Mechanism of action

3.7.2.      Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.7.3.      Effect on other organs

3.7.4.      Adverse effects and toxicity

3.7.5.      Drug interaction

3.7.6.      Indication and Contraindications

3.8.       Central nervous system drugs: antidepressants, major tranquilizers, hypnotics, anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (eg. physostigmine, butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and mixed antihistamines

3.8.1.      Mechanism of action

3.8.2.      Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.8.3.      Effect on other organs

3.8.4.      Adverse effects and toxicity

3.8.5.      Drug interaction

3.8.6.      Indications and contraindications

3.8.7.      Drug abuse and addiction, tolerance and dependence

3.9.       Antithrombotic agents: antiplatelets, antithrombin, anticoagulants

3.9.1.      Mechanism of action

3.9.2.      Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.9.3.      Effect on other organs

3.9.4.      Adverse effects and toxicity

3.9.5.      Drug interaction

3.9.6.      Indications and contraindications

3.10.   Diuretics 

3.10.1.  Mechanism of action

3.10.2.  Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.10.3.  Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs

3.10.4.  Adverse effects and toxicity

3.10.5.  Drug interaction

3.10.6.  Indications and contraindications

3.11.   Hormones and their antagonists: corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin, insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors

3.11.1.  Mechanism of action

3.11.2.  Pharmacokinetics and pharmacodynamics

3.11.3.  Effect on other organs

3.11.4.  Adverse effects and toxicity

3.11.5.  Drug interaction

3.11.6.  Indication and contraindications

3.12.   Immunosuppressive and anti – rejection drugs (in organ transplantation)

3.12.1.  Mechanism of action

3.12.2.  Effect on other organs

3.12.3.  Adverse effects and toxicity

3.12.4.  Drug interaction

4.    Applied physics

4.1.       Mechanics

4.1.1.      Pressure measurement of gases and liquids

4.1.2.      Transducers: overshoot, resonance, damping

4.1.3.      Pressure regulators: Bourdon principle

4.2.       Fluid mechanics:

4.2.1.      Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow

4.2.1.1.     Factors affecting flow

4.2.1.2.     Flow meters and rotameter

4.2.1.3.     Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: ultrasonography, echocardiography

4.2.1.4.     Bernoulli’s principle and venturi effect

4.2.2.          Properties of liquids, gases and vapors:

4.2.2.1.     Diffusion of gases

4.2.2.2.     Solubility coefficients

4.2.2.3.     Relative and absolute humidity

4.2.2.4.     Critical temperature and critical pressure

4.2.3.      Gas laws

4.2.3.1.     Boyle's law

4.2.3.2.     Charles' law

4.2.3.3.     Dalton's law of partial pressure

4.2.3.4.     Avogadro's hypothesis

4.3.       Electromagnetic

4.4.       Pneumotachogram (flow-volume loop)

5.    Biochemistry

5.1.       Normal body metabolism

5.1.1.      Carbohydrates :

5.1.1.1.     Aerobic and anaerobic utilization  (chemical processes, enzymes),

5.1.1.2.     Relationship to hormones (insulin, growth hormone, glucocorticoids, glucagon, epinephrine), 

5.1.1.3.     Effect of stress

5.1.2.      Proteins

5.1.2.1.     Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA)

5.1.2.2.      Cyclic AMP function

5.1.3.      Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol

5.1.4.      Specific organ metabolism :  brain, heart, liver, renal  and muscle

II  Clinical science

1.    Preoperative evaluation and preparation  

1.1         Preanesthetic evaluation

1.2         ASA Physical  Status

1.3         Investigations  and  special  investigations

1.4         Information for patient: risk, education and informed  consent

1.5         NPO  recommendations

1.6         Patient optimization: specific  problems  in  disease  states e.g., diabetes  mellitus, hypertension, heart  disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid  ingestion, morbid obesity, depression, COPD  etc

1.7         Premedication: 

1.7.1        Non- pharmacological

1.7.2        Pharmacological : drug  types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration, interaction with chronic drug therapy and anesthetic  agents

1.7.3        Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with  risk  of  aspiration,  PONV  and  allergies . 

1.7.4        Adverse  effects 

2.    General anesthesia

2.1         Inhalation

2.1.1        Anesthesia machine and anesthesia ventilators

2.1.1.1       Anesthesia machine :    

2.1.1.1.1          Ergonomics of anesthesia machine

2.1.1.1.2          Safety features: proportioning devices, rotameter configuration, pressure fail-safe

2.1.1.2       Principles of action of ventilators

2.1.1.2.1          Classifications: flow generation vs. pressure generation

2.1.1.2.2          Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressure-limited, volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), synchronized IMV, pressure support, airway pressure release ventilation (APRV), pediatric adaptation, non-Invasive techniques: biphasic positive airway pressure (BIPAP), others

2.1.1.2.3          Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea, inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,

2.1.1.3       Maintenance

2.1.1.4       Preanesthetic checklists

2.1.1.5       Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and vapors           

2.1.1.6       Fail safe and other safety features

2.1.1.7       Waste gas evacuation systems

2.1.1.8       Complications

2.1.1.9       Vaporizer types

2.1.1.10   Medical gas supply system: cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide, medical air supply system

2.1.1.11   Breathing system

2.1.1.11.1      Circle systems : semi-closed for adult and pediatric

2.1.1.11.2      Non–circle systems : insufflation, open, semi – open

2.1.1.11.3      Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir bag,    bacterial filter, mask, endotracheal tube, unidirectional valves, relief valve, CO2 absorption (principles, canisters, efficiency)    

2.1.1.11.4      Pediatric adaptation

2.1.1.11.5      Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME)

2.1.1.12   Techniques

2.1.1.12.1      Principle of low flow anesthesia

2.2         Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC)

2.2.1        Techniques

2.2.2        Risks and complications

2.2.3        Infusion pump and target controlled infusion (TCI)

2.2.4        Practice[A6]  guidelines for conscious sedation

3.    Regional anesthesia: indications, contraindications, techniques, clinical  assessment, sites of  actions, factors influencing onset, extent, duration and termination of action, complications

3.1         Neuraxial: Spinal, epidural and caudal

3.2         Peripheral nerve block

3.2.1        Upper extremities : brachial plexus block, wrist block

3.2.2        Lower extremities :  femoral block, ankle block

3.2.3        Others : transversus abdominis plane (TAP) block, intercostal nerve block, penile nerve block, ilioinguinal/iliohypogastric nerve block

3.3         Autonomic nerve blocks: stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic block

3.4         Intravenous regional anesthesia

3.5         Others: combined techniques

4.Fluid management

4.1         Perioperative intravenous fluid therapy

4.1.1        Types of fluid: crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and disposition

4.1.2        Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-directed therapy)

4.2         Electrolytes and acid-base abnormalities

4.3         Patient blood management

4.3.1        Preoperative period: autologous blood donation, iron supplement, etc.

4.3.2        Intraoperative period: cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s witness

4.3.3        Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, complications.

4.3.4        Massive transfusion

4.3.5        Disorder of hemostasis

4.3.6        Anticoagulation and pharmacologic therapy: heparin, recombinant FVIIa

5.    Airway management

5.1         Airway assessment : history, physical examination and investigations

5.2         Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices, video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)

5.3         Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy)

5.4         Extubation criteria

5.5         Complications and their management

5.6         Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)             

6.    Positioning  and potential injuries 

6.1         Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.

6.2         Potential injuries: peripheral nerve injury, pressure sore, hemodynamic effects,respiratory effects, ocular injury (corneal abrasion, postoperative visual loss, etc.), etc

7.Monitorings : purposes, standards, complications and cost effectiveness

7.1         Clinical monitoring

7.2         Central and peripheral nervous system

7.2.1        Anesthetic depth (clinical and processed EEG)

7.2.2        Intracranial pressure

7.2.3        Neurophysiologic : EEG, evoked potentials, cranial nerve monitoring, cerebral oximetry, jugular bulb oximetry

7.2.4        Neuromuscular

7.2.5        Wake up test

7.3         Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic

7.3.1        ECG

7.3.2        BP

7.3.3        CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP

7.3.4        Cardiac output[A7] 

7.3.5        Volume assessment

7.3.6        Perioperative echocardiography

7.4         Respiratory monitoring

7.4.1        Oxygenation : oximetry, co-oximetry, pulse oximetry, transcutaneous O2

7.4.2        Ventilation : end-tidalCO2

7.4.3        Spirometry: pressure-volume loop, flow-volume loop

7.4.4        Compliance: static vs dynamic

7.4.5        Arterial blood gas interpretation            

7.5         Temperature monitoring

7.5.1        Site: core vs peripheral

7.6         Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings

8.    Special Techniques 

8.1         Deliberate hypotension:

8.1.1        Indications/contraindications

8.1.2        techniques (drugs, posture, ventilation)

8.1.3        complications

8.2         Deliberate hypothermia:

8.2.1        Indications/contraindications

8.2.2        techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming)

8.2.3        complications (see hypothermia in postoperative complication)

8.3         Hyperbaric O2 and anesthesia care

8.4         High altitude anesthesia

9.    Postoperative care :

9.1         Post-anesthesia care unit (PACU) : handover, discharge criteria.

9.2         Acute postoperative pain management  : pharmacologic (drugs, routes, risks and benefits), non-pharmacologic

9.3         Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.

9.3.1        Airway and respiratory system

9.3.2        Cardiovascular system.

9.3.3        Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke

9.3.4        Renal system : postoperative oliguria, anuria

9.3.5        Biochemical, metabolic and hemostatic

9.3.6        Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering

9.3.7        Nausea and vomiting

9.3.8        Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment

9.3.9        Other : visual loss, tourniquet, burns

10.   Cardiopulmonary resuscitation

10.1     Recognition

10.2     Monitoring

10.3     Management  : drugs, defibrillators, algorithm

10.3.1    Basic life support (BLS)

10.3.2    Advanced cardiovascular life support (ACLS)

10.3.3    Pediatric advanced life support (PALS)

10.3.4    Special population: newly born, pregnancy, etc.

10.4     Post-resuscitation care

10.5     Complications of therapy and management

11.   Organ-based diseases : clinical problems and their management[A8] 

-          Pathophysiology

-          Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations)

-          Preoperative risk assessment & optimization

-          Anesthetic considerations & management

-          Postoperative care

11.1     Respiratory system

11.1.1    Obstructive disease

11.1.1.1   Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body

11.1.1.2   Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body

11.1.1.3   Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, bronchiectasis, cystic fibrosis,  mediastinal masses

11.1.2    Restrictive Disease

11.1.2.1   Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS

11.1.2.2   Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma

11.1.2.3   Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS, bronchopulmonary dysplasia

11.1.2.4   Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion

11.1.2.5   Others:  pain, abdominal distention, etc.

11.2     Cardiovascular system

11.2.1    Ischemic heart disease

11.2.2    Valvular heart disease

11.2.3    Congenital heart disease (CHD)

11.2.4    Hybrid cardiac procedures

11.2.5    Rhythm disorders and conduction defects

-        Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias

-        Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias

-        Perioperative use of pacemaker : indications, complications

-       Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD)

-        Cardioversion

11.2.6    Cardiac failure, cardiomyopathy  (ischemic, viral, hypertrophic)

11.2.7    Cardiac transplantation

11.2.8    Cardiac tamponade, constrictive pericarditis

11.2.9    Hypertension

11.2.10    Vascular diseases

11.2.10.1        Carotid endarterectomy

11.2.10.2        Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR)

11.2.10.3        Arterial occlusive disease

11.2.11     Pulmonary embolism

11.3     Central nervous system, peripheral nervous system

11.3.1       Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage.

11.3.2       Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.

11.3.3       Congenital

11.3.4       Vascular:  aneurysms,  A - V malformations,

11.3.5       Epilepsy

11.3.6       Awake craniotomy

11.3.7       Interventional neuroradiology,

11.3.8       Increased intracranial pressure

11.3.9       Fluid management

11.3.10   Cerebral protection and barbiturate coma

11.3.11   Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases

11.4     Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases

11.4.1        Gastrointestinal  diseases

11.4.1.1   obstruction :  causes (paralytic ileus, mechanical, vascular),physiological changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full, stomach, fluid therapy, nitrous oxide)

11.4.1.2   Hemorrhage and perforation

11.4.1.3   Infection.

11.4.1.4   Tumor.

11.4.2    Hepato-biliary diseases:  Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary tract diseases, hepatorenal syndrome

11.5     Renal and urinary system 

11.5.1       Renal failure

11.5.1.1   Acute kidney injury

11.5.1.2   ESRD

11.5.1.3   Anesthetics and factors reducing renal function

11.5.2       Diseases :  calculi, tumor , BPH,  etc.

11.5.3       Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula                    

11.6     Endocrine (hyper / hypo function), metabolic

11.6.1       Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,

11.6.2       Pituitary disease : Anterior / posterior tumor

11.6.3       Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass

11.6.4       Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroid

11.6.5       Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla

11.6.6       Carcinoid syndrome

11.7     Hematologic system

11.7.1       Disease of the blood

11.7.1.1   Anemia: compensatory mechanisms

11.7.1.2   Polycythemia: primary vs. secondary

11.7.1.3   Clotting disorders: congenital, acquired, pharmacologic (antiplatelets, anticoagulant and antagonists)

11.7.1.4   Hemoglobinopathies

11.8     Neuromuscular diseases

11.8.1    Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-Barre Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease

11.8.2    Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies

11.8.3    Myasthenic syndromes :

11.8.3.1   Myasthenia gravis

11.8.3.2   Eaton-Lambert, myasthenic syndrome

11.8.3.3   Congenital myasthenic syndromes

11.8.4        Ion channel myotonia: acquired neuromyotonia, myotonia congenita, hyperkalemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, potassium-aggravated myotonia, hypokalemic periodic paralysis

11.9     Genetic diseases:

11.9.1       Malignant hyperthermia

11.9.2       Abnormal pseudocholinesterase: atypical, deficiency. etc.

11.9.3       G6PD deficiency

11.9.4       Porphyria

11.9.5       Others.

11.10      Miscellaneous

11.10.1    Intoxication: drugs, carbon monoxide, insecticides.

 

12.   CLINICAL SUBSPECIALTIES

12.1     Transplantation:  (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.)

12.1.1    Donors:

12.1.1.1   Cadaveric and living

12.1.1.2   Selection of donors

12.1.1.3   Care of organ donors

12.1.2        Perioperative care of recipients

12.1.3        Ethical and legal issues: brain death, etc.

12.2     Pain : acute, chronic

12.2.1        Pain taxonomy.

12.2.2        Mechanism-based approach

12.2.2.1   Nociceptive pain

12.2.2.2   Neuropathic pain

12.2.2.3   Central sensitization/dysfunctional pain

12.2.3        Pain assessment

12.2.4        Common pain problems

12.2.4.1   Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain

12.2.4.2   Cancer-related pain

12.2.4.3   Chronic non-cancer pain

12.2.4.3.1      Radicular and neuropathic pain : low back pain, post-herpetic neuralgia

12.2.4.3.2      Visceral pain

12.2.4.3.3      Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes (CRPS)

12.2.4.3.4      Other somatic pain :  myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy

12.2.4.3.5      Central and deafferentation pain : phantom limb pain

12.2.4.4   Pain in palliative care.

12.2.5    Pain management :

12.2.5.1   Pharmacologic treatment : principles, choices

12.2.5.2   Non-pharmacologic treatment

12.2.5.2.1      Regional analgesia for acute pain management

12.2.5.2.2      Interventional pain managementfor chronic pain

12.2.5.2.2.1Neurolytic blocks

12.2.5.2.2.2 Others:- TENS, epidural stimulation, neuroablation

12.2.5.3   Bio-psycho-social model

12.3     Anesthesia for cardiac surgery

12.3.1    Perioperative management in cardiac surgery

12.3.2    Circulatory assistance

12.3.2.1   cardiopulmonary bypass  :  components (pump, oxygenator, heat exchanger, filters) mechanisms of gas exchange, priming solutions, modified ultrafiltration, flow rate, temperature, blood gas management (alpha, pH-stat), anticoagulant (heparin, ACT, heparin assays, antithrombin III, thromboelastogram), protamine and reactions,(myocardium, brain, kidney, others), complications and their prevention and treatment, organ protection

12.3.2.2   Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations

12.3.2.3   Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external

12.3.2.4   Pacemakers and defibrillators

12.3.3       Complications: neurological complications, myocardial stunning, renal etc.

12.4     Anesthesia for thoracic surgery

12.4.1       Lung isolation techniques, management of one lung ventilation

12.4.2       Anesthesia for specific thoracic procedures

12.5     Obstetric anesthesia

12.5.1        Physiology and pharmacology

12.5.1.1   Physiologic changes of pregnancy

12.5.1.2   Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange

12.5.1.3   Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology

12.5.2        Assessment of the fetus

12.5.2.1   Antenatal fetal assessmentand treatment.

12.5.2.2   Intrapartum fetal monitoring.

12.5.3        Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery

12.5.3.1   Non-pharmacologicmethods

12.5.3.2   Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress in labor and outcomes

12.5.3.2.1      Systemic and inhalational analgesia

12.5.3.2.2      Regional analgesia / anesthesia

12.5.4        Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery

12.5.5        Anesthesia for cesarean delivery

12.5.5.1   Choice of anesthesia and techniques

12.5.5.2   Postoperative multimodal acute pain management

12.5.5.3   Management of postoperative and postpartum issues

12.5.5.4   Chronic pain issues after cesarean delivery

12.5.6        Anesthesia for nondelivery obstetric procedures

12.5.7        Anesthetic management in complicated obstetrics

12.5.7.1   Hypertensive disorders of pregnancy

12.5.7.2   Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation

12.5.7.3   Preterm labor and delivery

12.5.7.4   Intrapartum fever, infection and sepsis

12.5.7.5   Obstetric hemorrhage: etiology,novel pharmacologic interventions, blood conservation techniques,and hemorrhage protocols

12.5.7.6   Substance abuse

12.5.7.7   Molar pregnancy

12.5.8    Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders

12.5.9    Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related complications

12.5.9.1   Amniotic fluid embolism

12.5.9.2   Venous thromboembolism

12.5.9.3   Difficult and failed intubation

12.5.9.4   Pulmonary aspiration

12.5.10    Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric procedures: in vitro fertilization, fetal surgery.

12.6     Neonatal anesthesia

12.6.1    Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult

12.6.2    Anesthetic implications in prematurity.

12.6.3    Neonatal surgical conditionsdiaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, gastroschisis, myelomeningocele.

12.6.4    Neurodevelopmental effects of anesthesia.

12.7     Pediatric anesthesia

12.7.1        Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult

12.7.2        Perioperative cares: apparatus, premedication, anesthetic agents, fluid therapy, blood replacement, etc.

12.7.3        Airway problems and management: difficult intubation, laryngospasm, etc.

12.7.4        Associated diseases:  congenital heart disease, URI, OSA, etc.

12.7.5        Postoperative care: pain, temperature, nonpharmacological care, etc.

12.8     Geriatric anesthesia

12.8.1        Anatomy, physiology and pharmacology implications.

12.8.2        Associated diseases and perioperative care.

12.8.3        Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.

12.9     Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome

12.9.1        Anatomy, physiology and pharmacology implications.

12.9.2        Bariatric surgery

12.9.3        Associated diseases and perioperative care.

12.10      ENTanesthesia

12.10.1    Airway endoscopy and surgeries: microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards, complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway emergencies, upper airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy, tracheostomy, nasal surgeries

12.10.2    Middle ear, mastoid and sinuses surgeries

12.11      Anesthesia for Plastic surgery: tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries (liposuction, etc.)

12.12      Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :

12.12.1    Laparoscopic: cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy, gynecologic procedures, etc.

12.12.2    Video-assisted thoracoscopic

12.12.3    Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc.

12.12.4    Robotic surgery: robotic systems, etc.

12.13      Anesthesia for Ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic agents/techniques, ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common ophthalmologic procedures

12.14      Anesthesia for Orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional vs. general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal surgery, special positions

12.15      Trauma, burn management: principle of advanced trauma life support, massive trauma and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management and teamwork, biological warfare), near drowning.

12.16      Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, anesthetic management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based anesthesia.

12.17      Anesthesia in remote areas:

12.17.1    Dental procedures

12.17.2    Endoscopic procedures

12.17.3    Radiologic procedures : CT Scan, MRI, PET, interventional radiology, radiation therapy, etc.

12.17.4    Electroconvulsive therapy

12.17.5    Cardiac intervention.

12.18      Management of critically ill patients in intensive care units

12.18.1    Shock states

12.18.1.1    Etiology, classification, pathophysiology

12.18.1.2    Septic shock and life-threatening infection

12.18.1.3    Systemic inflammatory response syndrome

12.18.1.4    Multiple organ dysfunction syndrome

12.18.2   Respiratory care

12.18.2.1    Acute respiratory failure

12.18.2.1.1  Management of respiratory failure

12.18.2.1.2  Monitoring and supportive medical therapy

12.18.2.1.3  Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and toxicity,tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory drugs

12.18.2.2    Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and weaning, choice of ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical ventilation (eg. ventilator-induced lung injury)

12.18.2.3    Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome

12.18.2.4    Invasive / noninvasive mechanical ventilation

12.18.3   Anesthesia for critically ill patients

12.18.4   Nutrition and metabolic control

12.18.5   Renal replacement therapies

12.18.6   Critical care protocol

12.18.7   Infection control

12.18.7.1    Catheter sepsis

12.18.7.2    Nosocomial infection

12.18.7.3    Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial resistance

12.18.8   Sedation and neuromuscular blocking

12.18.9   Patient transportation

12.18.10Severity assessment: APACHE score

13.   Anesthesiologist non-technical skills( ANTS)

13.1     Team working: Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority and assertiveness

13.1.1        Assessing capabilities

13.1.2        Supporting others

13.2     Task management

13.2.1        Planning and preparing

13.2.2        Prioritizing

13.2.3        Providing and maintaining standards

13.2.4        Identifying and utilizing resources

13.3     Situation awareness

13.3.1        Gathering information

13.3.2        Recognizing and understanding

13.3.3        Anticipating

13.4     Decision making and evidence-based practices

13.4.1        Identifying options

13.4.2        Balancing risks and selecting options

13.4.3        Reevaluating

14.   Professionalism

14.1     Medical counseling and communication skills  (Verbal/written skill training(OSCE, oral exam)   

14.1.1    Informative and advocative counseling

14.1.2    Disclosure: truth telling, conflict of interest

14.1.3    Breaking bad news

14.1.4    Conflict management

14.2     Ethics:  beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc.

14.3     Resource allocations: equity

14.4     End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders

14.5     Medicolegal issues: พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

14.6     Continuous professional development

15.   Quality and safety        

15.1     Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP

15.2     Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered, equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel event)

15.3     Assurance and improvement : reporting system, tools and practices

15.4     Adverse outcome: anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk management

15.5     Quality and safety culture

15.5.1        No blame, no shame culture

15.5.2        Supporting system

15.6     Environment and occupational safety

15.6.1        Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, universal precautions and isolation precautions

15.6.1.1   Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, teratogenicity, carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise pollution

15.6.1.2   Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral hepatitis, pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury

15.6.1.3   Electrical safety, fire and explosion hazards :  source of ignition (static, misuse of O2 cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), macro and micro current hazards, safety regulations, lasers

15.6.2        Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence, impairment, physician burnout 

16.   Anesthetic records: keeping and quality assurance

17.   Costs of medical/anesthesia care, operating room management

18.   Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing  

 


 

 

ภาคผนวกที่ ๔

การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิสัญญีวิทยา

 

การประเมินผลเพื่อหนังสือวุฒิบัตรประกอบด้วย

๑.     การสอบภาคทฤษฎี

๑.๑  ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ clinical   

        sciences ร้อยละ ๖๐) ให้สอบเมื่อผ่านปีการอบรมที่ ๒ หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องสอบอีก หากสอบ

        ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องสอบแก้ตัวเมื่อสิ้นปีการอบรมที่ ๓ หรือจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์

๑.๒  อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อสิ้นสุดปีการ

        อบรมที่ ๓ สามารถสอบได้แม้ว่ายังสอบปรนัยไม่ผ่านเกณฑ์

๒.     การสอบภาคปฏิบัติ  ประกอบด้วย

        ๒.๑  การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเมื่อสิ้นสุดปีการอบรมที่ ๓

       ๒.๒  ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

๓.     การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้นสุดปีการอบรมที่ ๓

๔.     การประเมินผลงานวิจัย