อาจารย์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุดสยาม มานุวงศ์ (หัวหน้าภาควิชา)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรางกูร   อุฬารางกูร

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริวัน   ตติยานุพันธ์วงศ์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปริฉัตร   เคอร์รี่

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา   เสียงลิ่วลือ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียพรรณ   อรุณากูร

   อาจารย์แพทย์หญิงสุขุมากร   วรธงไชย

   อาจารย์นายแพทย์เจษฎายุทธ   ศักดิ์อรุณชัย

   อาจารย์แพทย์หญิงชลทิชา   ศรีภักดี

   อาจารย์แพทย์หญิงธีรดา   จันทร์ดี

   อาจารย์แพทย์หญิงวรัญญา  เลิศไพฑูรย์พันธ์

   อาจารย์แพทย์หญิงอารยา  วัฒนิตานนท์

   อาจารย์แพทย์หญิงเนรัญชลา  สุนทรเกส

   อาจารย์แพทย์หญิงอาภากร  คุณาวุฒิ

  อาจารย์แพทย์หญิงภัทรา  เมตตาสิทธิกร