วิสัญญีพยาบาล

หลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

 

ชื่อหลักสูตร     

          การฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Training Program in Nurse Anesthetist)

 

ชื่อประกาศนียบัตร

               ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล (Post-diploma Certificate in Nurse Anesthetist)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์  แห่งประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พยาบาลผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1    สามารถให้บริการทางวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาซับซ้อนที่มารับการผ่าตัดแบบ

General Anesthesia ได้ ภายใต้การควบคุมของแพทย์

 1.2 สามารถใส่ท่อช่วยหายใจแบบฉุกเฉินได้

            1.3 สามารถดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดที่ได้รับการฉีดยาชาเฉพาะส่วน โดยวิสัญญีแพทย์

ศัลยแพทย์หรือสูติแพทย์ได้

2.  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวิสัญญีพยาบาลให้แก่หน่วยงานราชการส่วนอื่น

 

อาจารย์ผู้สอน

               อาจารย์วิสัญญีแพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และอาจารย์พิเศษ ที่เชิญมาบรรยายเป็นครั้งคราว

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

                1. สัญชาติไทย

             2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ หัวหน้าหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมฯ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

     3. พื้นความรู้ของผู้เข้าอบรม

3.1     ได้รับใบประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี และต้องหมดภาระผูกพันในการชดใช้หนี้แก่ทางราชการแล้ว

3.2     ปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ราชการ หรือองค์กรการกุศล      

ต้นสังกัดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข         หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกอบรมฯ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

     4.  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือ ตั้งครรภ์ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่แพทย์ได้ตรวจรับรองแล้วว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร

 6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษหรือสอบสวน

ทางวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

       7.สำหรับผู้สมัครต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ เห็นควรให้

ฝึกอบรมได้ตามแผนดำเนินงานในการกำหนดกรอบอัตรากำลังของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การรับสมัครเข้าฝึกอบรม

    1. สถานที่รับสมัคร สำนักงานอนุกรรมการควบคุมการผลิต และการใช้บุคลากรทางวิสัญญี       ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โทร 0-2419-7993 หรือ 0-2245-9641

               2. วันรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ทุกปี

               3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

             3.1 สำเนาประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรือพยาบาล หรือ

อนุปริญญาพยาบาลหรือหลักฐานที่เทียบเท่า ดังกล่าวแล้ว 1 ชุด

3.2 ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ใบประกอบ

โรคศิลป์)

            3.3 ใบรับรองแพทย์

            3.4 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานของผู้สมัครพร้อมสำเนา 

3.5 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว6 รูป

                3.6 สำเนาใบคะแนนตลอดหลักสูตรการศึกษา

                3.7 ใบสมัคร

 

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรม

      1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว

          2. ผ่านการสอบคัดเลือกหรือสอบสัมภาษณ์

 

การอุปการะผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกเข้าอบรมแล้ว

      1. จัดที่พักให้ในระหว่างการฝึกอบรมเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่เวรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์-          เฉลิมพระเกียรติ นอกเวลาราชการ

          2. ระหว่างการฝึกอบรม ถ้าเป็นข้าราชการประจำจะรับเงินเดือนจากหน่วยราชการที่ตนสังกัดอยู่

 

ระเบียบและสัญญาข้อผูกพันในระหว่างการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตามกฎของข้าราชการพลเรือนและระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล โดยต้องเข้าปฏิบัติงานและอยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่กำหนด

 

ระเบียบและสัญญาข้อผูกพันเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

         1. เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว ผู้ที่ทางหน่วยราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาฝึกอบรมจะต้องกลับไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลของหน่วยราชการหรือในหน่วยงานเดิม

         2. สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยอนุโลม ซึ่งมีระเบียบการดังนี้

ก. ต้องทำสัญญาชดใช้ทุน โดยเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม (ทั้งนี้ไม่ว่าการฝึกอบรมจะสำเร็จหรือไม่

จะต้องทำงานชดใช้ทุนให้แก่ราชการเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม  อื่นใดทั้งนี้สุดแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน)

        ข. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผิดสัญญา หรือไม่กลับมารับราชการด้วยเหตุใด ๆ ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมต้องชดใช้ทุนเท่ากับจำนวนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทุนในระหว่างฝึกอบรม รวมทั้งเบี้ยปรับอีก      2 เท่า ของจำนวนทุนที่ชดใช้

 

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

    ใช้งบประมาณจากเงินรายได้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หมวดค่าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมต้องเสียค่าสนับสนุนสถาบันฝึกอบรม รายละ 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเริ่มเข้าฝึกอบรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

          1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย วิชาหลัก 5 วิชา คือ

 - วิสัญญีวิทยา

 - กายวิภาคศาสตร์

 - สรีรวิทยา

   - เภสัชวิทยา

   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                2. ภาคปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีงานวิสัญญีฯ เกี่ยวข้องด้วย โดยผู้เข้า

ฝึกอบรมจะต้องบันทึกรายการฝึกภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนุกรรมการ

 

ระยะเวลาฝึกอบรม:

      เริ่ม 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ ภาคต้น และ       ภาคปลาย โดยใช้เวลาเรียนภาคการศึกษาละ 6 เดือน

 

หลักเกณฑ์การประเมินผล

               ประกอบด้วย การประเมินผลของสถาบันฝึกอบรม และของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์         แห่งประเทศไทย ดังนี้

     1. การประเมินผลของสถานฝึกอบรม จะประกอบด้วย

1.1            เวลาเรียน ผู้มีสิทธิสอบต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

1.2            ความประพฤติ ผู้มีสิทธิสอบต้องมีความประพฤติดีและผ่านการคัดกรองของ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และผ่านความเห็นชอบของวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล ที่เป็นกรรมการโครงการฯ 3 ใน 4

1.3            การสอบภาคทฤษฎี คิดเป็น 50% ประกอบด้วยคะแนนสอบต่างๆ ดังนี้

-       การสอบวิชาวิสัญญีวิทยา (25%) เป็นข้อสอบที่เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบ

เดียว แบ่งสอบเป็น 2 ครั้ง คือ   

                ภาคต้น (10%) ข้อสอบ Basic Science 100 ข้อ (ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง)     

กำหนดสอบ วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์

                ภาคปลาย (15%) ข้อสอบ Clinic 100 ข้อ (ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง)

กำหนดสอบ วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

-                   การสอบรวมภาคทฤษฎี และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใชอสอบของ

คณะอนุกรรมการควบคุมฯ (25%) จำนวน 150 ข้อ (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

กำหนดสอบ วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม

    *** หมายเหตุ -   หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนเป็นวันอังคาร

-                   กรณีสอบไม่ผ่านในแต่ละครั้งให้สอบซ่อมในสัปดาห์ถัดไป

1.4            การสอบภาคปฏิบัติ (50%) ประกอบด้วยคะแนนต่างๆ ดังนี้

                        1.4.1  คะแนนประเมินผลการทำงานตลอดปี  (15%) พิจารณาจาก

                                 - ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ

                - ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความตรงต่อเวลา

                - ความรอบคอบ ความมีระเบียบ

                - ความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์

                - การเข้าฟังประชุมวิชาการ การบรรยายต่างๆ ของสถาบันฝึกอบรม

          1.4.2  คะแนนรายงานผู้ป่วยพิจารณาจากการเขียนรายงาน และให้ส่งตามกำหนด

ระเบียบของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย

                   - Case requirement (10 %) ได้แก่

   1.General anesthesia ทั้งหมด 150 ราย และต้องมี

        : Full stomach                          40    ราย

        : Pediatric anesthesia (อายุ < 10 ปี)         10    ราย

        : Pregnancy                                     10    ราย

        : Under mask                                     3    ราย

        : LMA (Laryngeal Mask Airway)                7    ราย

        : TIVA (Total intravenous anesthesia     10    ราย

        : ทั่วไป                                              70    ราย

                                2. Regional anesthesia                           50    ราย

                               (BPB: Brachial plexus block, SB: Spinal block, EB: Epidural block)

                         3. Pain control (PCA: Patients Control Analgesia )       5      ราย

   - Case study (10%) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเขียนรายงานทั้งสิ้น 10 ราย         

ด้วยลายมือ  จำแนกดังนี้

1. Case ที่มีปัญหาทาง respiratory system

2. TUR เช่น TUR -P, TUR- BT

3. Obstetric (C/S): GA

4. Obstetric (C/S): RA

5. ENT

6. Eye

7. Orthopedic ยกเว้นผู้ป่วยที่ระงับความรู้สึกแบบ BPB ที่ไม่มีวิธีอื่นร่วมด้วย

8. Pediatric

9. Neurosurgery ยกเว้น VP shunt, Ventriculostomy

10. Emergency เช่น Blunt trauma

                           1.4.3 คะแนนสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง (15%) สอบกับอาจารย์วิสัญญีแพทย์ 2 ครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดสอบและรายชื่ออาจารย์สอบให้ทราบล่วงหน้า

                            1.4.4  สอบภาคปฏิบัติและสอบทฤษฎีของภาคได้เมื่อส่ง Case study และ Case requirement ครบก่อน

              2. การประเมินผลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ มีรายละเอียดดังนี้

                  2.1 ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุด ก Basic science และชุด ข Clinical science แต่ละชุด           มี 100 ข้อ เป็นข้อสอบที่เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุด

                  2.2 กำหนดวันสอบของแต่ละปีการศึกษา จะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  2 เดือน

 

เกณฑ์สอบผ่าน:

    ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบดังนี้ คือ

 1. เกณฑ์ของสถาบันฝึกอบรม

1.1 ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน การเก็บข้อมูลผู้ป่วย ฯลฯ ครบ

ตามข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรม

    1.2 ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคะแนนทั้งสองภาครวมกัน

ไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ แต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50% โดยมีวิธีการคิดคะแนน ดังนี้

                     - ภาคทฤษฎี หากสอบไม่ผ่าน 50 % ให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่าน 50 % แต่คิดคะแนนตามที่สอบได้ครั้งแรก

                       - ภาคปฏิบัติ สอบปฏิบัติกับอาจารย์ 2 ท่าน ให้สอบผ่าน 60 % หากไม่ผ่านให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่าน 60 % แต่คิดคะแนนตามที่สอบได้ครั้งแรก

          1.3 ผู้ไม่เข้าเกณฑ์ใน ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอชื่อเข้าสอบข้อสอบ

ประเมินผลของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ

       2. เกณฑ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ

          2.1 ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านข้อสอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ

          2.2 ถ้าผู้เข้าฝึกอบรมสอบไม่ผ่านข้อสอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ จะให้มีการสอบแก้ตัวใหม่

ภายใน 1 สัปดาห์ และถ้าสอบไม่ผ่านอีกให้มีสิทธิสอบใหม่ได้ในปีการศึกษาถัดไปอีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

การรับรองการสำเร็จการศึกษา:

ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

การศึกษาต่อเนื่อง:

                  - การอบรมครั้งนี้ สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปยื่นขอ CNEU จากสภาการพยาบาลได้ 15 CNEU โดยต้องไปยื่นด้วยตนเอง

     - การสอบ APN ด้านวิสัญญี สามารถสอบและเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเปิดเรียนได้

วิสัญญีพยาบาลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ จัดขึ้นระหว่างปี เช่น

                          - การประชุมวิชาการประจำปี ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์

       - การประชุมวิชาการพิเศษในระหว่างปี

       - การจัดประชุมวิชาการวิสัญญีสัญจร ปีละ  2 - 4 ครั้ง

       - การประชุมวิชาการที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ จัดวิทยากรให้ตามโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

ขอมา

 

การเปิด - ปิดการศึกษา:

                        - ปฐมนิเทศ วันทำการวันแรกของเดือน ตุลาคม ของทุกปี

                        - เริ่มปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หลังวันปฐมนิเทศ ถึงวันทำการวันสุดท้ายของเดือน

กันยายน ในปีการศึกษานั้น

                        - การปิดการศึกษา รายงานตัว วันทำการวันสุดท้ายของเดือน กันยายน (เวลา 8.30 น.)

 

ระเบียบการรับใบประกาศนียบัตร:

 

กำหนดวันรับใบประกาศนียบัตร เป็นเวลา 09.00- 10.00 .วันทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายนและรับหนังสือส่งตัวกับวิสัญญีพยาบาลผู้ประสานงาน เวลา 10.00 .ในวันเดียวกัน