ภาควิชา

 ปรัชญา

       องศ์กรเข้มแข็ง วิชาการวิจัยการแพทย์เด่น เน้นสามัคคี  มีคุณธรรม บัณฑิตเลิศล้ำ ร่วมนำประชา  พัฒนาสังคม นิยมไทย  ก้าวไกลสู่สากล


วิสัยทัศน์

       เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ทันสมัย  ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ทำงานเพื่อสังคม สร้างงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน


พันธกิจ

     1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อสังคม

     2. การสร้างและเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

     3. การให้บริการทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล

     4. การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย