งานวิจัย

ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Monica S. Vavilala, MD, Ken I. Marro, Todd L. Richards, PhD, Joan S. Roberts, MD, Parichat Curry, MD, Catherine Pihoker, MD, Heidi Bradford, BA, and Dennis Shaw, MD. Change in Mean Transit Time, Apparent Diffusion Coefficient and Cerebral Blood Volume during Pediatric Diabetic Ketoacidosis Treatment. Pediatr Crit Care Med. 2011 Nov; 12(6)

 

Sharma DBrown MJ, Curry PNoda SChesnut RMVavilala MS. Prevalence and risk factors for intraoperative hypotension during craniotomy for traumatic brain injury. J Neurosurg Anesthesiol. 2012 Jul;24(3):178-84.

 

Pecha TSharma DHoffman NGSookplung P, Curry PVavilala MS. Hyperglycemia during craniotomy for adult traumatic brain injury. Anesth Analg. 2011 Aug;113(2):336-42

 

Prapaitrakool SHollmann MWWartenberg HCPreckel BBrugger S. Use of buprenorphine  in  children  with  chronic  pseudoobstruction  syndrome: case series and review of literature. Clin J Pain. 2012 Oct;28(8):722-5

 

Asher SR, Curry PSharma DWang JO'Keefe GEDaniel-Johnson JVavilala MS. Survival advantage and PaO2 threshold in severe traumatic brain injuryJ Neurosurg Anesthesiol. 2013 Apr;25(2):168-73.

 

Alisa Seangleulur, Bancha Chernchujit, Suwannee Suraseranivongse. Combination of Patient Controlled Subacromial Levobupivacaine Infusion and Interscalene Block: an Alternative Technique in Pain Relief after Shoulder Arthroscopy. Thammasat Medical Journal, Vol. 12 No. 3, July-September 2012

 

Tammachote NKanitnate S, Manuwong SYakumpor TPanichkul P. Is pain after TKA better with periarticular injection or intrathecal morphine? Clin Orthop Relat Res. 2013 Jun;471(6):1992-9

 

Suksompong SPongpayuha PLertpaitoonpan Wvon Bormann BPhanchaipetch TSanansilp V. Low-dose spinal morphine for post-thoracotomy pain: a prospective randomized study. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013 Jun;27(3):417-22

 

Piriyapatsom AChaiwat OSak-Aroonchai JSuwannasri WKanavitoon S. Incidence of red blood cell transfusion in mechanically ventilated surgical patients at Siriraj Hospital. J Med Assoc Thai. 2014 Feb;97(2)

 

วรรณา  สมบูรณ์วิบูลย์, ฐิติมา  ชินะโชติ, สุปราณี  นิรุตติศาสน์, เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ, นุชสโรช เพ็ชญไพศิษฎ์, ศิริวัน วนแสงสกุล และคณะ.   การศึกษาผลของ  1% Ropivacaine เมื่อฉีดเข้าช่องนอกไขสันหลังในผู้ป่วยไทย. วิสัญญีสาร 2543; 26(2): 86-93

 

ศิริวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์, ณัทพร  โฉมศิริ. ความสำเร็จในการใส่หน้ากากครอบกล่องเสียงชนิด ProSealTM โดยวิสัญญีพยาบาล. วิสัญญีสาร 2548; 31(3): 174-81

 

ศิริวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์.Optimum cases for predicting the success rate of endotracheal intubation in Thammasat University’s medical students. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2551; 8(4): 436-444

 

Arunakul P, Ruksa A. General anesthesia with thoracic paravertebral block for modified radical mastectomy. J Med Assoc Thai. 2010 Dec;93 Suppl 7:S149-53

 

Arunakul M, Niempoog S, Arunakul P, Bunyaratavej N. Level of undercarboxylated osteocalcin in hip fracture Thai female patients. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92 Suppl5:S7-11