แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2560 : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

1. พญ.ช่อฉัตร สวัสดิภาพ

2. พญ.ปัณยตา  เสงี่ยมกุลถาวร

3. นพ. ภวนันท์  ธีระจันทร์

4. พญ. ชุติมา  ผลึกมณฑล

5. พญ.นาถธิดา  อาจอำนวย

 

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2559  : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

1. พญ.รติภรณ์   รังสี

2. นพ.ณัฐดนัย  ประสาธนากร

3. พญ.ภควดี  กลางบุรัมย์

 

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2558 : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

1.พญ.ศิริกาญจน์   ดิเรกสุนทร

2.พญ.ณัฐพร        ติระพัฒน์