วิสัญญีพยาบาล


1. นางสุธิดา   มูลหมัน  ( หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี)

2. นางสุนทรี   คงเสรีพงศ์

3. นางทัศนียา  จันทรเวคิน

4. นางรุ่งใจ    รณธีร์

5. น.ส.ฐาปวี    ลิขิตการไพบูลย์

6. น.ส.น้ำทิพย์   เชี่ยวชาญศิลป์

7. นางเยาวนิจ    วงษ์ปักษา

8. นส.นภาพร   ชูนาม

9. นางอภิรดา    ทองคุ้ม

10. น.ส.รุ่งวิภา   คงแท้

11. น.ส.กาญจนศิริ   ศักดิ์อรุณชัย

12. น.ส.กำไรแก้ว   นาคพุ่ม

13. น.ส.ปิณฑกานต์   อุไรวัฒนา

14. น.ส.ลลิดา จันทนา

15. น.ส.ทวีพร   สาสังข์

16. น.ส.ปัญญรัตน์  หัตถจำนงค์

17. น.ส.สุรีรัตน์  รื่นสุข

18. น.ส.มลธิรา   เหลือสัมฤทธิ์

19. น.ส.ธัญพิทย์  พรโสภาสวัสดิ์

20. น.ส.เกียรติสุดา   ม้วนทอง

21. น.ส.เมทินี   ดวงสว่าง

22. น.ส.สายใจ  คุ้มวงศ์

23. น.ส.นรันภัชป์  ธิพึง

24. น.ส.สุปรานี   ปรีประสาท

25. น.ส.สุพรรษา   อ่อนรัศมี

26. น.ส.อาทิตติยา   กาลาม

27. น.ส.กฤษณา  ทองใบใหญ่

28. น.ส.จิรวรรณ  ชุมวงศ์

29. น.ส.เบญญาทิพย์  วันโส