บทความทางวิชาการ

.

บทความทางวิชาการ ผศ.พญ.ศิริวัน ตติยานุพันธ์วงศ์

1.               บทความวิชาการเรื่อง อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ : Laryngeal mask airway (LMA) . ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม เมษายน 2548

2.               บทความวิชาการเรื่อง การปวดศรีษะหลังเยื่อ dura ทะลุ (postdural puncture headache) . วิสัญญีสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน 2548      

                          .

บทความทางวิชาการ นพ.เจษฎายุทธ  ศักดิ์อรุณชัย

1.             บทความวิชาการเรื่อง Principles and Technology of Two-dimensional Echocardiography and Ultrasound. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ " Knowledge on the run for smart physicians. ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557